heit&mem

It wie moai om te fernimmen dat jimme sa mei ús meilibbe hawwe yn ’e tiid fan syn siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn ynlik leave man, ús dierbere en altyd soarchsume heit en geweldige pake …. Wy sille dat nea ferjitte. Us oprjochte tank dêrfoar.

It wie moai om te fernimmen dat jimme sa mei ús meilibbe hawwe yn ’e tiid fan syn siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn ynlik leave man, ús dierbere en altyd soarchsume heit en geweldige pake …. Wy sille dat nea ferjitte. Us oprjochte tank dêrfoar.

Joukje de Jong 9 november 2016

It wie moai om te fernimmen dat jimme sa mei ús meilibbe hawwe yn ’e tiid fan syn siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn ynlik leave man, ús dierbere en altyd soarchsume heit en geweldige pake …. Wy sille dat nea ferjitte.
Us oprjochte tank dêrfoar.