heit&mem

It wie as namen wy ôfskie,

It wie as namen wy ôfskie,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It wie as namen wy ôfskie,
mar leafde einiget nea.
Se hearde by ús, se heart by ús,
leafde is sterker as de dea.