heit&mem

It wie al in nij begjin

It wie al in nij begjin

Sietske Zwart 27 augustus 2015

It wie al in nij begjin
mei syn fjouweren in gesin.
No bringsto der noch mear sinne by
wat binne wy wiis en lokkich mei dy!