heit&mem

It lytse wûnder

It lytse wûnder

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske