heit&mem

It libben stjert net ynienen ôf,

It libben stjert net ynienen ôf,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It libben stjert net ynienen ôf,
’t giet net samar foarby.
Pas as de wekflam dôve is,
bin ik net mear yn my.