heit&mem

It libben is allyk

It libben is allyk

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It libben is allyk
in âlvestêdetocht
soms foar de wyn
soms yn ’e wyn
en oan ’e ein
in krúske