heit&mem

It lân fan beloften

It lân fan beloften

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Libben kin net dea.
Leafde kin net stjerre.
De dea is al in hoarizon
Wy kinne net fierder sjen.
Mar efter de kime
leit it lân fan beloften.
– Tine Deelstra-Reitsma