heit&mem

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw mar gjin noed, do bliuwst by ús …. is op 4 novimber 1993 thús stoarn.

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw mar gjin noed, do bliuwst by ús …. is op 4 novimber 1993 thús stoarn.

Joukje de Jong 9 november 2016

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw mar gjin noed, do bliuwst by ús. …. is op 4 novimber 1993 thús stoarn.