heit&mem

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw gjin noed, do bliuwst altyd by ús.

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw gjin noed, do bliuwst altyd by ús.

Joukje de Jong 11 november 2016

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw gjin noed, do bliuwst altyd by ús.