heit&mem

It is foarby

It is foarby

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Lit no dyn wurge lea mar rêste
lis alle wurk en ark mar wei
Ferjit de soarch, dy’t dy belêste,
it is no dien, it is foarby.