heit&mem

It is efkes wenne

It is efkes wenne

Dieuwke van der Meer 11 januari 2016

It is efkes wennen 
mei sa’n lytse leave sprút,
mar … wol eltsenien graach moetsje
dus nûgje wy jim foar it kreamfeest út.