heit&mem

It is efkes wenne

It is efkes wenne

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It is efkes wennen
mei sa’n lytse leave sprút,
mar … wol elkenien graach moetsje
dus nûgje wy jim foar in poppeslok út.