heit&mem

It hat ús in hiel soad krêft en treast jûn, dat jimme jim allegear sa belutsen fielden by ús grut ferlies. Dat …. mar lang yn it oantinken fan ús allegearre fierder libje mei.

It hat ús in hiel soad krêft en treast jûn, dat jimme jim allegear sa belutsen fielden by ús grut ferlies. Dat …. mar lang yn it oantinken fan ús allegearre fierder libje mei.

Joukje de Jong 9 november 2016

It hat ús in hiel soad krêft en treast jûn, dat jimme jim allegear sa belutsen fielden by ús grut ferlies. Dat …. mar lang yn it oantinken fan ús allegearre fierder libje mei.