heit&mem

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,
mar de moaie oantinkens ek.