heit&mem

It docht ús goed om te witten dat …. troch safollen wurdearre waard om wa’t hy wie.

It docht ús goed om te witten dat …. troch safollen wurdearre waard om wa’t hy wie.

Joukje de Jong 9 november 2016

It docht ús goed om te witten dat …. troch sa’n soad minsken wurdearre waard om wa’t hy wie.