heit&mem

It docht noch altyd sa sear… mar de grutte belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy fan safollen ûntfange mochten nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake …. makket it fertriet draachliker. Us oprjochte tank dêrfoar.

It docht noch altyd sa sear… mar de grutte belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy fan safollen ûntfange mochten nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake …. makket it fertriet draachliker. Us oprjochte tank dêrfoar.

Joukje de Jong 9 november 2016

It docht noch altyd sa sear…
mar de grutte belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy fan safolle minsken ûntfange mochten nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake …. makket it fertriet draachliker. Us oprjochte tank dêrfoar.