heit&mem

It begjin

It begjin

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Berte fan it libben,
it begjin,
in barren dat nea
gewoan wurde kin.
In berntsje sa lyts,
sa bysûnder,
wat binne wy tankber
foar dit wûnder.