heit&mem

It alderbêste

It alderbêste

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Hy hat de wrâld it alderbêste jûn.