heit&mem

Ine mine

Ine mine

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Ine mine
rufteline
boarterstreintsje
berneweintsje
lekkenrûskes
bak mei mûskes
wat in drokte
en fertier
mei in widske
oer de flier!