heit&mem

In wûnder yn ’e widze

In wûnder yn ’e widze

Sietske Zwart 27 augustus 2015

In wûnder yn ’e widze
Te moai om wier te wêzen,
Lekkentsjes mei kant,
Reade wyn yn glêzen.
Wy sjogge ús eagen út
Wol tûzen kear opnij.
Do bist ús eigen berntsje
Wat binne wy wiis mei dy