heit&mem

In widske

In widske

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Ine mine
rufteline
boarterstreintsje
berneweintsje
lekkenrûskes
bak mei mûskes
wat in drokte
en fertier
mei in widske
oer de flier!