heit&mem

In ûngelikense striid tsjin in sykte dêr’t nimmen ivich tsjin fjochtsje kin. Nettsjinsteande it fertriet en de pine is it ús tegearre slagge om op in goede wize ôfskie fan inoar te nimmen.

In ûngelikense striid tsjin in sykte dêr’t nimmen ivich tsjin fjochtsje kin. Nettsjinsteande it fertriet en de pine is it ús tegearre slagge om op in goede wize ôfskie fan inoar te nimmen.

Joukje de Jong 9 november 2016

In ûngelikense striid tsjin in sykte dêr’t nimmen ivich tsjin fjochtsje kin. Nettsjinsteande it fertriet en de pine is it ús tegearre slagge om op in goede wize ôfskie fan inoar te nimmen.