heit&mem

In tútsje hjir en wêr noch mear?

In tútsje hjir en wêr noch mear?

Sietske Zwart 27 augustus 2015

In tútsje hjir en wêr noch mear?
Op dyn wang, yn dyn nekke
en ek op dyn ear!
Nee wacht, ik bin noch lang net klear,
op dyn noaske ek noch in pear!