heit&mem

In protte yn heit syn hannen feroaret yn goud

In protte yn heit syn hannen feroaret yn goud

Sietske Zwart 27 augustus 2015

In protte yn heit syn hannen feroaret yn goud.
Mar it aldergrutste wûnder ha ik oan mem tabetroud.