heit&mem

In protte minsken hawwe mei ús stilstien by it libben en ferstjerren fan myn leave frou en ús leave mem en beppe …. Wy wolle jimme tige tank sizze foar de wize sa’t jimme ús ta stipe west hawwe.

In protte minsken hawwe mei ús stilstien by it libben en ferstjerren fan myn leave frou en ús leave mem en beppe …. Wy wolle jimme tige tank sizze foar de wize sa’t jimme ús ta stipe west hawwe.

Joukje de Jong 9 november 2016

In protte minsken hawwe mei ús stilstien by it libben en ferstjerren fan myn leave frou en ús leave mem en beppe ….
Wy wolle jimme tige tank sizze foar de wize hoe’t jimme ús ta stipe west hawwe.