heit&mem

In pear eachjes sjogge dy oan

In pear eachjes sjogge dy oan

Sietske Zwart 27 augustus 2015

In pear eachjes sjogge dy oan
In pear hantsjes gripe nei dyn hân
In leaf lyts famke kostberder as goud
In twadde berntsje oan ús tabetroud