heit&mem

In nije dei, in skûtsje sylt foarby.

In nije dei, in skûtsje sylt foarby.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

In nije dei, in skûtsje sylt foarby.
Spitigernôch moatsto ek gean, mar do bliuwst altyd foar ús bestean.