heit&mem

In nije dei

In nije dei

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Berte is as dize yn ‘e iere moarn,
hoeden siket it in wei.
Ynienen brekt de sinne troch
en begjint in nije dei.