heit&mem

In nij sinnestrieltsje skynt

In nij sinnestrieltsje skynt

Sietske Zwart 26 augustus 2015

In nij sinnestrieltsje skynt
yn ús libben.
Om stil fan te wurden,
om ferwûndere nei te sjen.