heit&mem

In nij sinnestrieltsje

In nij sinnestrieltsje

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

In nij sinnestrieltsje skynt
yn ús libben.
Om stil fan te wurden,
om ferwûndere nei te sjen.