heit&mem

In nij libben,

In nij libben,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

In nij libben
in grut wûnder
út leafde berne
oan ús tabetroud