heit&mem

In markante, ynspirearjende persoanlikheid is nei in ryk en fol libben by ús wei gien. Wat sille wy him misse.

In markante, ynspirearjende persoanlikheid is nei in ryk en fol libben by ús wei gien. Wat sille wy him misse.

Joukje de Jong 9 november 2016

In markante, ynspirearjende persoanlikheid is nei in ryk en fol libben by ús weigien.
Wat sille wy him misse.