heit&mem

In lyts wûnderke

In lyts wûnderke

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Alhiel oeral litte wy jim witte
dat yn ús widske fan reid
op ’e nij in lyts wûnderke leit.