heit&mem

In glimke fan in ingel

In glimke fan in ingel

Sietske Zwart 26 augustus 2015

In glimke fan in ingel
naamst út de himel mei
in toefke rôze wolken,
in moaie maitiidsdei.
In sulverwite fûgel
in gouden sinnestriel,
hantsjes om te aaien
twa wankjes fan flewiel