heit&mem

In geskink út Syn hân

In geskink út Syn hân

Sietske Zwart 26 augustus 2015

In geskink út Syn hân
oan ús tabetroud.
Wy hoopje dy leafde,
betrouwen en in thús te jaan.