heit&mem

In doke frijlitten, dat fljocht de wrâld yn,

In doke frijlitten, dat fljocht de wrâld yn,

Dieuwke van der Meer 17 januari 2015

In doke frijlitten, dat fljocht de wrâld yn,
want altiten yn dat kuorke, is net nei dokes sin.
Ienris fljochsto ek de wrâld yn, de wrâld dy’tsto noch net kenst.
Mar ferjit dochs nea dat kuorke, dêrsto ienris útflein bist.