heit&mem

In dei

In dei

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Dit is in dei om te ûnthâlden
in dei dy’t hiel bysûnder is,
dit is in dei om fan te hâlden
om’t dizze dei ús troudei is.

– Gjalt Huizenga