heit&mem

In blomke en in tûkje

In blomke en in tûkje

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

In blomke en in tûkje
plak ik yn dyn boekje
en winskje derby:
Libje lokkich en blij!

Troch E.S. de Jong
(Ut: “Foar fleurige famkes” Wolvegea 1964)