heit&mem

In aardich lyts famke, ûndogens en stout.

In aardich lyts famke, ûndogens en stout.

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

In aardich lyts famke, ûndogens en stout.
Mar dochs hat (…)
in hertsje fan goud.