heit&mem

Ik winskje dy in libben,

Ik winskje dy in libben,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Ik winskje dy in libben,
in libben fol en ryk.
Libje lokkich en tefreden
dan giet it fest net bryk.
En giet it soms net foar de wyn
betink nei rein komt sinneskyn.