heit&mem

Ik stjoer gjin sms-ke,

Ik stjoer gjin sms-ke,

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Ik stjoer gjin sms-ke,
mar skriuw foar dy in ferske
en plak der in plaatsje by,
leaf moai famke, ik hâld fan dy.