heit&mem

Ik moast sa lang wachtsje,

Ik moast sa lang wachtsje,

Dieuwke van der Meer 5 juni 2022

Ik moast sa lang wachtsje,
ús mem har búk wie rûn en dik.
Mar no bisto der einlik, 
en dyn grutte sus bin ik!