heit&mem

Ik lit my hearre

Ik lit my hearre

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.
Lei ik te skoppen dei en nacht.
Mar no lit ik my hearre,
en sil ik heit syn dreamen ris bedjerre.