heit&mem

Ik ha dy leaf, myn hiele libben

Ik ha dy leaf, myn hiele libben

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Ik ha dy leaf, myn hiele libben
’t is folle mear as hâlde fan.