heit&mem

Ik bin te wurch om te praten,

Ik bin te wurch om te praten,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Ik bin te wurch om te praten,
it tinken wol net mear.
Wurgens leit as in tekken
oer myn lûdleas gebed.
Te wurch om Gods wurd te lêzen,
berikt my gjin inkelde sin,
mar droegen troch Gods geast
sliep ik ûnder Syn hoede yn.