heit&mem

Ik bin

Ik bin

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

No’t ik dea bin, gûl mar net.
Ik bin net echt dea, want witst,
ik bin pas net mear yn libben
asto my ferjitten bist.