heit&mem

Hynke hynke hop,

Hynke hynke hop,

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Hynke hynke hop,
de datum stiet derop!

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)