heit&mem

Hy hat it goed

Hy hat it goed

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Pine sil er nea wer kinne,
it ljocht kaam him temjitte.
Hy hat it goed no, tichtby God,
en wy sille him nea ferjitte.