heit&mem

Hoe wiis at wy mei dy binne

Hoe wiis at wy mei dy binne

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Hoe wiis at wy mei dy binne
is yn wurden hast net út te lizzen,
mar wy hoopje it dy
troch de jierren hinne
mei leafde te sizzen.