heit&mem

Hjirby wolle wy elkenien tankje foar alle kaarten, brieven en blommen, telefoantsjes, stipe en waarmte nei it swiere ferlies fan ús leave ….

Hjirby wolle wy elkenien tankje foar alle kaarten, brieven en blommen, telefoantsjes, stipe en waarmte nei it swiere ferlies fan ús leave ….

Joukje de Jong 9 november 2016

Hjirby wolle wy elkenien tankje foar alle kaarten, brieven en blommen, telefoantsjes, stipe en waarmte nei it swiere ferlies fan ús leave ….